قسمت هفتم: سینمای زیرزمینی در ایران معاصر


در قسمت هفتم از مجموعه پادکست های هنرهای زیرزمینی بنیاد سیامک پورزند، با یک هنرمند و فیلم ساز زیرزمینی که ترجیح می دهد ناشناس بماند درباره سینمای ایران و به خصوص سینمای زیرزمینی صحبت می کنیم. در این گفتگو او به جنبه های گوناگون سینمای زیرزمینی به عنوان چشم سوم در جوامع باز که اغلب سینما و هنر عامه پسند را به نقد می کشد٬‌ اشاره می کند. او همچنین در همین راستا درباره سینمای زیرزمینی در کشورهایی با فضای بسته تر مانند ایران به عنوان هنری که ارزش ها و محدودیت های حکومتی را خواسته و یا ناخواسته به چالش می کشد٬ صحبت می کند. به گفته او سینمای زیرزمینی بیش از هر برهه زمانی دیگری در درگیرهای جنبش سبز ۱۳۸۸ لزوم خود را در جامعه پیدا کرد. در پایان این هنرمند جوان با اشاره به اهمیت فرم و ساختار در سینمای زیرزمینی٬ نگرانی خود را از رخنه تدریجی ارزش های حکومتی به هنرزیرزمینی از طریق راه کارهایی نظیر مدیریت و سازمان دهی فعالیت های فراقانونی هنری بیان می کند. البته او در این زمینه نیز خاطرنشان می کند که ارزشی کردن سینمای زیرزمینی به دلیل دشواری محدود کردن تصویر کاری پیچیده و یا حتی غیرممکن است.


ناشناس
مهمان این قسمت از مجموعه ‌پادکست بنیاد سیامک پورزند٬ که به دلیل وجود سانسور و مسایل امنیتی درخواست کرده ناشناس بماند٬ یک هنرمند و کارگردان فیلم در ایران است.
.

زبان

 • English
 • Farsi
 • ما را دنبال کنید

 • Facebook
 • YouTube
 • SoundCloud
 • در تماس باشید

  info[at]pourzandfoundation.org

  © Siamak Pourzand Foundation, 2014